Mount Hermon, Syria
                               
Mount Hermon, Syria -  Israel   elevation: 2,814m (9232 ft)                                                                                                                  Wikipedia                                        home